Egzamin gimnazjalny - aktualizacja

Egzamin gimnazjalny w części językowej odbędzie się zgodnie z harmonogramem. 

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

Język obcy nowożytny

- egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- egzamin z  języka obcego na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Harmonogram egzaminów w 2019 roku

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.

Komunikat o przyborach

O przebiegu kolejnej części egzaminu gimnazjalnego będziemy informować na bieżąco.

Akcja protestacyjna w ramach ogólnopolskiego strajku nauczycieli i pracowników oświaty trwa bez zmian. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej szkoły.

Dodatkowe informacje