Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Brusie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

W oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu w Szkole Podstawowej w Starym Brusie kształcenie uczniów klas I - VIII będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwanego zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 30b „innym sposobem kształcenia”.

Nauka na odległość jest obowiązkowa i dotyczy każdego ucznia naszej szkoły z uwzględnieniem jego potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne.
Zasady kształcenia na odległość:
1. Zajęcia odbywają się pod względem ilości godzin zgodnie z planem lekcji dotychczas obowiązującym w szkole.
2.Uczniowie są równomiernie obciążani zadaniami w danym dniu.
3.Zajęcia odbywają się codziennie.
4.Nauczyciele mając na uwadze możliwości psychofizyczne swoich uczniów łączą przemienne kształcenie z użyciem monitorów i bez ich użycia.
5.Nauczyciele w swojej pracy z uczniami uwzględniają ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć np. w-f.
6.Praca uczniów nauczanych zdalnie będzie oceniana zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie naszej szkoły i zaprezentowanymi przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów na początku roku szkolnego.
7. Zadania dla ucznia będą obejmowały różne formy prac np. tekstów, zdjęć, prezentacji, filmików lub innych zaproponowanych przez nauczycieli.
8. Zajęcia lekcyjne będą prowadzone przy zastosowaniu różnych form pracy zdalnej, także poprzez aplikację ZOOM . Lekcja zdalna może trwać od 30 do 40 minut a po tym czasie następuje automatyczne wylogowanie.
9.Tematy lekcji, zagadnienia i zalecenia do zdalnej nauki na nadchodzący tydzień będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły lub podawane do wiadomości uczniów podczas zajęć z użyciem kamer.
10. Nauczyciele w godzinach swoich zajęć zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji będą dostępni dla uczniów i rodziców w kontakcie elektronicznym.
11.W kontakcie e- mail nauczyciele będą przekazywali uczniom dodatkowe wskazówki, instrukcje według potrzeb poszczególnych uczniów. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych np. trudności z nawiązaniem kontaktu niezależnych od nauczycieli materiały edukacyjne, wskazówki mogą być przekazywane w innych godzinach.
12.Nauczyciele informują rodziców i uczniów o uzyskiwanych ocenach drogą elektroniczną.
13. Adresy e-mail nauczycieli znajdują się na stronie szkoły.
14.Informacje dotyczące pracy szkoły rodzice i uczniowie mogą uzyskać poprzez stronę szkoły lub telefon kontaktowy podany na stronie szkoły.
15. Realizacja pracy szkoły dotycząca zdalnego nauczania jest dokumentowana i podlega kontroli.
16. Nauczyciele realizując podstawę programową danego przedmiotu modyfikują ją zgodnie z potrzebami zdalnego nauczania.
17. Każdy uczeń musi potwierdzić swoją obecność i gotowość do nauki od 8.00 do 8.45 u wychowawcy klasy elektronicznie e - mailem treści „jestem”, brak kontaktu e- mail oznacza nieobecność nieusprawiedliwioną.
18.W sytuacji wystąpienia problemów technicznych lub innych uzasadnionych trudności niezależnych od uczniów lub rodziców informacja może być przekazana w innych godzinach np. popołudniowych.
19. Mając na uwadze możliwości techniczne i sprzętowe zajęcia prowadzone z użyciem kamer będą realizowane według opracowanego planu, taki sposób aby wszyscy uczniowie mogli w nich uczestniczyć np. rodzeństwa uczęszczające do różnych klas.
20. Wszelkie informacje dotyczące ucznia, nauczania, planu można uzyskać u wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
W dalszym ciągu do szkoły uczęszczają dzieci z przedszkola i zerówki, jednak z powodów technicznych kuchnia szkolna nie będzie przygotowywała posiłków.
Nie będą kursowały autobusy szkolne.
Biblioteka szkolna funkcjonuje stacjonarnie.

Szanowni Rodzice

Drodzy Państwo, sytuacja, w której po raz kolejny znaleźliśmy się, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo i w nowocześniejszy sposób niż wiosną. Zapraszamy do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami oraz specjalistami. Prosimy również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje. Ponadto pedagog szkolny będzie przygotował dla Państwa różne informacje i porady związane z tym, w jaki sposób pomóc dziecku w tej niecodziennej sytuacji. Zachęcamy do skorzystania.

Dyrektor szkoły