Podstawa prawna funkcjonowania SU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI


a) W zespole działa Samorząd Uczniowski, będący organem społecznym, który
tworzą z mocy prawa wszyscy uczniowie, którzy powołują radę samorządu.


b) Samorząd Uczniowski może przedstawiać dyrektorowi zespołu i Radzie
Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w
szczególności ma prawo do:
zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i
stawianymi warunkami,
jawnej – umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i
zaspokajania zainteresowań uczniów,
redagowania i wydawania gazety szkolnej,
wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
wyboru Rzecznika Praw Ucznia,
organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowo –
rekreacyjnej w porozumieniu z dyrektorem,
opiniowania, z możliwością dokonywania zmian, program wychowawczy
szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania.


c) Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa
regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym i
powszechnym, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.


d) Samorząd Uczniowski organizuje wybory do swych organów w porozumieniu
z dyrektorem. w sposób nie zakłócający przebieg procesu dydaktycznego.


e) Dyrektor udziela Samorządowi Uczniowskiemu – na jego wniosek – pomocy
w prawidłowym zorganizowaniu wyborów do jego organów.


f) SU przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w
zakresie praw uczniów, takich jak:
prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
stawiany mi wymaganiami,
prawo do organizacji życia szkolnego,

Szkolenie Samorządu Uczniowskiego w Jachrance

W dniach 03.10 - 06.10.2013 członkowie SU w Starym Brusie, Kinga Bartnicka - przewodniczący oraz Konrad Koniuch - zastępca przewodniczącego wraz z opiekunem Piotrem Zacharskim, udali się do Jachranki k. Warszawy na szkolenie zatytułowane: "Budowanie potencjału i promocja samorządności uczniowskiej w Polsce" zorganizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i podniesienie jakości pracy samorzadów uczniowskich poprzez m.in. stworzenie i udostępnienie innowacyjnych narzedzi wspierających nauczycieli w pracy z samorządem. 

 button 

Dodatkowe informacje