REGULAMIN
wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego.

1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, który nie posiada komputera domowego.
2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy HP wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka).
3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
5. Na każdym wyposażonym laptopie zainstalowany został program monitorujący treści (strony www oraz aplikacje uruchomiane na komputerze).
6. Laptop może być wykorzystywany przez użytkownika wyłącznie do celów edukacyjnych.
7. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
8. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
9. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
10. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
11. Komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
13. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
14. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
15. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
16. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu wznowienia nauki w szkole.
17. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
18. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
19. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
20. Szkoła nie zapewnia bezpłatnego dostępu do Internetu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole.
Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                                                          w Starym Brusie


        Zapoznałem/łam się
…………………………………………………………………………..
( data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )

REGULAMIN PDF