Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Brusie informuje, że w ramach projektu "Zdalna Szkoła " placówka otrzymała z Urzędu Gminy w Starym Brusie komputery z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących wsparcia w realizacji zadań związanych ze zdalnym nauczaniem. Komputery zostaną rozdysponowane wśród uczniów przez docelowo powołaną komisję na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów. Szkoła użycza komputerów tylko i wyłącznie na okres nauki zdalnej. Umowa użyczenia zostaje sporządzona na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się, podpisania i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie wypożyczania sprzętu komputerowego. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie w celu uzgodnienienia terminu, godziny odbioru i podpisania stosownych dokumentów.
Zamieszczony na stronie wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej ( e-mail na stronie szkoły).

WNIOSEK