Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup opału do Szkoły Podstawowej w Starym Brusie na okres grzewczy 2019/2020

Warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Oferta powinna zawierać:
1. cenę miału węglowego,
2. parametry z uwzględnieniem podatku VAT i transportu loco jednostka
szkolna,
3. nazwę kopalni, w których dokonuje się zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godzinie 1100 w Szkole Podstawowej w Starym Brusie.

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 1000
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Kloc tel. 82 5710122

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do specyfikacji

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4