droppedImage

W szkole działa Rada Rodziców, będąca organem społecznym, utworzonym przez ogół rodziców uczniów zespołu na zasadach ustalonych w uchwale ogółu rodziców. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców uczniów działającą na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności: 
statutu szkoły,
programu wychowawczego szkoły,
wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
Rada Rodziców:
a) może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 
źródeł i wydatkować je na wspieranie statutowej działalności szkoły na 
zasadach ustalonych w regulaminie Rady Rodziców,
b) występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu,
d) działa na rzecz stałej poprawy bazy i wyposażenia szkoły,
e) pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły,
f) deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora 
zespołu,
Zebrania Rady Rodziców i ogółu rodziców odbywają się w/g potrzeb na terenie 
szkoły, za wiedzą dyrektora.
 
Prezydium Rady Rodziców
 
Przewodniczący: Karolina Dominiczak
Zastępca przewodniczącego: Katarzyna Józefczuk
Sekretarz: Aneta Nawrocka