Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie

Stary Brus 94 22-244 Stary Brus

1D77EDD27-DA7A-BC1F-AA85-62FD1FBF2113.jpg
3DDAB9E56-405B-AA69-0764-DE5345821561.jpg
21781685F-3481-F069-076D-28496208520A.jpg
48140CB68-CD02-B49C-A00A-7CAB7BFA67B3.jpg
55B5D6AF3-BCBE-3982-AAB6-05267092BA29.jpgChoćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać...sam siebie.

Maria Konopnicka

Szanowni Rodzice.

Decyzją Rady Ministrów od dnia 26 października 2020 r.  do dnia 8 listopada 2020r. uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na  naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III funkcjonują  jak dotychczas, w  systemie stacjonarnym.  Zdalne nauczanie  uczniów będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 30b „innym sposobem kształcenia”. Nauka na odległość jest obowiązkowa i dotyczy każdego ucznia naszej szkoły z uwzględnieniem jego potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne. Zasady pracy zdalnej zostały opisane poniżej.

W poniedziałek 26 października 2020r.  autobusy szkolne rano zabierają dzieci o ustalonych  godzinach (jak dotychczas) i rozwożą jednym kursem o godzinie 13.20.  Także  w poniedziałek zostaną ustalone szczegółowe informacje na temat działania świetlicy szkolnej oraz inne dotyczące działalności  szkoły. Wszelkie wytyczne zostaną Państwu udostępnione na stronie internetowej szkoły w możliwie najszybszym terminie.

Dyrektor Szkoły                 

Zasady kształcenia na odległość:

Czytaj więcej...

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Szanowny Uczniu, pamiętaj o prostych zasadach:

 

Bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Rodzice, zablokujcie niebezpieczne strony przed swoimi dziećmi. Sprawdzajcie, z jakich stron korzystały. Kontrolujcie ich pracę (sprawdzajcie, co robią). Rozmawiajcie z nimi o właściwym korzystaniu z komputera i pracy w sieci. Powtarzajcie proste zasady umieszczone powyżej.

HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE

Czytaj więcej...

SZANOWNI RODZICE I DRODZY UCZNIOWIE

Dnia 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Nauka będzie odbywała się stacjonarnie. Praca szkoły Podstawowej w Starym Brusie będzie się odbywała w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównej Inspekcji Sanitarnej. Z ich uwzględnieniem zostały opracowane zasady bezpieczeństwa dla naszej placówki. Stosowanie tych zasad wynika z odgórnych decyzji władz oświatowych oraz z troski o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa dzieci i wszystkich pracowników szkoły.
W dniu 1 września o godzinie 9.00 wychowawcy klas spotykają się z uczniami w salach lekcyjnych. Nie będzie inauguracji roku szkolnego w sali gimnastycznej. Dzieci z Punktu Przedszkolnego w Wołoskowoli spotykają się z wychowawczynią o godzinie 10.00. Do szkoły w dniu rozpoczęcia roku szkolnego na godzinę 9.00 dowiozą uczniów autobusy szkolne kursujące na tych samych zasadach jak w ubiegłym roku. Od środy organizacja dowożenia także odbywa się tak jak w ubiegłym roku. Wyjątkowo dzieci z Punktu Przedszkolnego, zerówki i klas I- III spotykają się z wychowawcami na boisku szkolnym, w tych spotkaniach mogą uczestniczyć też rodzice. W przypadku klas IV – VIII do szkoły wchodzą tylko uczniowie. Uczniowie spotkają się z wychowawcami w salach lekcyjnych w których prowadzą oni lekcje. W tych salach uczniowie będą się uczyć bez przemieszczania się do innych klas.
Wychowawcy klas:
1. Kl. I Pani Ewa Kłokosińska
2. Kl. II Pani Stanisława Mietiułka
3. KL. III Pani Barbara Staszewska
4. Kl. IV Pani Magdalena Zawadewicz sala językowa
5. Kl. V Pani Agnieszka Kryjak sala polonistyczna
6. Kl. VI Pani Joanna Kołtun sala biologiczna
7. Kl. VII Pani Bożena Kwiatkowska sala matematyczna
8. Kl. VIII Pan Adam Szyjka sala historyczna

Rodzice nie wchodzą na teren szkoły i przedszkola. Wyjątkowo przez pierwsze 2 dni z zachowaniem reżimu sanitarnego nie więcej jak 3 osoby rodzice przedszkolaków, zerówki i klasy I mogą przynieść wyprawki. Wszelkie dokumenty będą zamieszczane w miarę możliwości na stronie szkoły. W sprawach pilnych i ważnych prosimy o kontakt telefoniczny i za pomocą e-mail. Przy zapisach uczniów na stołówkę czy świetlicę proszę o zgłoszenie pisemne. Na świetlicę zapisujemy tylko dzieci dojeżdżające i pracujących rodziców. Wzory druków i dokumentów będą zamieszczane na stronie szkoły. W dniu 1 września można zgłosić na obiady dzieci telefonicznie. W przestrzeni publicznej uczniowie od klasy IV noszą maseczki. Uczniowie muszą posiadać własne przybory na plastykę. Na zajęcia komputerowe uczniowie muszą się przemieszczać do sali informatycznej, dlatego wszystkie dzieci od klasy I muszą mieć maseczki i rękawiczki do pracy na komputerze, ze względu na trudności z dezynfekcją sprzętu komputerowego.

Wszystkim życzę powodzenia i zdrowia w nowym roku szkolnym.


Dyrektor szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Wniosek na obiady

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM BRUSIE I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH W STARY BRUSIE I WOŁOSKOWOLI
Poniższe procedury zostały opracowane w celu ustanowienia zasad funkcjonowania szkoły i sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19. Zasady pozwolą na ograniczenie ryzyka zakażenia wirusem wywołującym chorobę COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

§ 1.
Zasady organizacji pracy w szkole
1. Od 01 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Starym Brusie i Punkty Przedszkolne rozpoczynają pracę w sposób tradycyjny, zmiana trybu nauczania może nastąpić tylko za zgodą służb sanitarnych.
2. Do szkoły/przedszkola może uczęszczać dziecko/uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
4. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły zaleca się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Dzieci w przedszkolu i uczniowie z klas I – III nie dezynfekują rąk płynem tylko myją ręce z użyciem mydła w umywalniach przy swoich klasach lub w klasach.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci/ uczniów nie mogą wchodzić do szkoły/przedszkola. W przedszkolu dziecko odbiera pracownik/nauczyciel. Rodzice zachowują dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, od pracowników szkoły min. 1,5 m. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym: stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
6. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania
ze świetlicy szkolnej.
7. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zalecanej odległości. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
8. Na podstawie złożonych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji, dyrektor wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów.
9. Otwarte dla uczniów i pracowników jest główne wejście do szkoły, wejście do szatni i główne wejście do przedszkola. Uczniowie uczą się poza tymi w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
10. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów w miarę możliwości wynoszącą 1,5 m.
11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub szafce.
12. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
13. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
14. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
15. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, nie rzadziej niż po 45 min. W klasach 0 – III grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
20. Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
21. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły który powoduje niebezpieczeństwo zakażenia.
22. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
23. W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak.
24. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
25. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
26. Rodzice ucznia/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji.
27. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
28. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w gabinecie pielęgniarki

§ 2.
Zasady bezpiecznego zachowania się w budynku szkoły
1. Pracownik przychodzi do pracy zdrowy, bez jakichkolwiek objawów choroby.
2. W miarę potrzeb wyznaczony pracownik obsługi dokonuje pomiaru temperatury ciała u uczniów oraz osób przychodzących do szkoły, temperatura powyżej 37,5o C powoduje, że osoba nie jest wpuszczana na teren szkoły.
3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do samoobserwacji i w miarę potrzeb pomiaru temperatury.
4. W przypadku podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną lub COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka, bóle mięśni, bóle brzucha) pozostają w domu i zawiadamiają o tym fakcie dyrektora szkoły i odpowiednie służby Sanepid Włodawa Tel. 82 572 14 05, 999 lub 112.
5. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, choroby zakaźnej, lub COVID-19 w godzinach świadczenia pracy pracownik ma obowiązek niezwłocznego udania się do izolatorium i telefonicznego powiadomienia dyrektora szkoły.
6. Wszyscy bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z szkoły dezynfekują ręce płynem do dezynfekcji , zgodnie z zamieszczoną przy wejściu procedurą.
7. Pracownicy mają obowiązek zachowania dystansu społecznego między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący minimum 1,5 metra.
8. Każdorazowo przy kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek używania maski ochronnej i rękawic.
9. Zakazuje się przemieszczania pracowników bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
10. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
a) Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
b) Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos wewnętrzną częścią łokcia.
c) Unikać dotykania oczu, nosa i ust.

§ 3.
Funkcjonowanie stołówki szkolnej
1. W stołówce i kuchni szkolnej, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
2. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się z zapewnieniem prawidłowych warunków sanitarno - higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydaje się na zmiany w czasie dwóch lub w miarę potrzeby trzech przerw lekcyjnych i w miarę możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy
3. Obowiązki pracowników kuchni ponadto:
a) Ze względu na utrudnienie związane dezynfekcją dłoni pracownicy pracujący na kuchni nie mogą nosić biżuterii (zegarki, pierścionki, bransoletki i inne).
b) Po posiłku każdorazowo dokonywanie dezynfekcji dostępnymi środkami krzeseł oraz blatów stołów do spożywania posiłków.
c) W czasie wydawania posiłków używać rękawiczek, unikać kontaktu z dziećmi, przygotowaną zupę wystawiać w wazach w miejscu wydawania drugie danie wystawiać w talerzach w miejscu wydawania. Bezpośrednio dzieciom przedszkolnym nauczycielki i pomoc nauczycielek nalewają zupę z wazy i przekazują talerze z drugim daniem. Uczniowie starsi sami pobierają posiłki z zachowaniem odległości.
d) Talerze i inne naczynia zmywać w zmywarce w temperaturze ponad 60o C lub w miarę potrzeb wyparzać.

§ 4.
Obowiązki nauczycieli
1. Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
a) Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w dzieciach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
b) Prezentują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu
w szkole.
c) Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
d) Prowadzą zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.
e) Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
f) Są odpowiedzialni za przestrzeganie w miarę możliwości zasad bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika obsługi podczas: zabaw dowolnych, zabaw ruchowych, zajęć edukacyjnych, posiłków, pobytu w łazience.
g) Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu z zachowaniem odpowiedniej odległości.
2. Ze względu na utrudnienie związane z dezynfekcją dłoni nauczyciele mający bezpośredni kontakt z dziećmi nie powinni nosić biżuterii (zegarki, pierścionki, bransoletki i inne).

§ 5.
Obowiązki pracowników obsługi
1. Wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
2. Każdorazowo dezynfekują toalety, umywalki i wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła uchwyty, poręcze krzeseł
i powierzchnie płaskie.
4. Wietrzą pomieszczenia przedszkola/szkoły, w których nie są organizowane zajęcia, co najmniej raz na godzinę.
5. Po zakończeniu pracy klasy, oddziału wietrzą sale zajęć, dezynfekują zabawki, wszelkie wyposażenie, blaty stołów, regały, krzesła, drzwi wraz z klamkami, podłogi ciągów komunikacyjnych oraz powierzchnie płaskie tych ciągów, parapety, listwy przypodłogowe. Do dezynfekcji stosuje się odpowiednie środki dezynfekcyjne lub detergenty.
6. Przy przyjmowaniu z zewnątrz jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich wymagane jest stosowanie przez osoby odbierające środków ochrony osobistej.
7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

§ 6.
Zadania i obowiązki rodziców
1. Zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19 w szkole i przedszkolu oraz bezwzględnie ich przestrzegają.
2. Przyprowadzają do szkoły wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
3. Nie przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywają
w kwarantannie, izolacji.
4. Przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły rodzice/opiekunowie mierzą dziecku temperaturę.
W przypadku temperatury powyżej 37,5o C rodzic nie może przyprowadzić dziecka do szkoły.
5. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych zabawek, i niepotrzebnych przedmiotów.
6. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Mają obowiązek wytłumaczenia dziecku, że nie może tymczasowo przytulić się do nauczyciela, pracowników szkoły oraz kolegów i koleżanek, chwytać ich za rękę, dotykać.
8. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce.
9. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.

Bezpieczny powrót do szkoły m

Z kalendarza


Dzisiaj jest: 4 Sierpień 2021     Imieniny obchodzą: Dominika, Jan, Protazy

Przydatne linki

Gmina Stary Brus

baner powiat

luw logo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Macmillan

Odwiedziło nas ...

11482597
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkich
2033
4799
19401
1557022
19401
152145
11482597

Twoje IP 3.236.68.118
2021-08-04 07:06
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Starym Brusie  Rights Reserved.