Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie

Stary Brus 94 22-244 Stary Brus

1D77EDD27-DA7A-BC1F-AA85-62FD1FBF2113.jpg
3DDAB9E56-405B-AA69-0764-DE5345821561.jpg
21781685F-3481-F069-076D-28496208520A.jpg
48140CB68-CD02-B49C-A00A-7CAB7BFA67B3.jpg
55B5D6AF3-BCBE-3982-AAB6-05267092BA29.jpgChoćbyś poznał ziemię całą
Milion gwiazd jeszcze zostało!
Choćbyś gwiazdy znał na niebie,
Jeszcze musisz znać...sam siebie.

Maria Konopnicka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starym Brusie informuje, że w ramach projektu "Zdalna Szkoła " placówka otrzymała z Urzędu Gminy w Starym Brusie komputery z przeznaczeniem dla uczniów potrzebujących wsparcia w realizacji zadań związanych ze zdalnym nauczaniem. Komputery zostaną rozdysponowane wśród uczniów przez docelowo powołaną komisję na wniosek złożony przez rodziców/prawnych opiekunów. Szkoła użycza komputerów tylko i wyłącznie na okres nauki zdalnej. Umowa użyczenia zostaje sporządzona na piśmie w dwóch egzemplarzach. Wypożyczający jest zobowiązany do zapoznania się, podpisania i przestrzegania zasad zawartych w regulaminie wypożyczania sprzętu komputerowego. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zainteresowani zostaną poinformowani telefonicznie w celu uzgodnienienia terminu, godziny odbioru i podpisania stosownych dokumentów.
Zamieszczony na stronie wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej ( e-mail na stronie szkoły).

WNIOSEK

REGULAMIN
wypożyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego.

1. Możliwość wypożyczenia sprzętu komputerowego posiada uczeń Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Brusie, który nie posiada komputera domowego.
2. Możliwością wypożyczenia objęte są laptopy HP wraz z wyposażeniem dodatkowym (zasilacz, myszka).
3. Wypożyczenie następuje na wniosek rodzica / prawnego opiekuna ucznia, za zgodą Dyrektora szkoły na okres trwania nauczania zdalnego.
4. Rodzic ucznia akceptuje niniejszy regulamin w obowiązującej formie brzmienia, w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
5. Na każdym wyposażonym laptopie zainstalowany został program monitorujący treści (strony www oraz aplikacje uruchomiane na komputerze).
6. Laptop może być wykorzystywany przez użytkownika wyłącznie do celów edukacyjnych.
7. Istnieje możliwość złożenia tylko jednego wniosku.
8. Po uzyskaniu zgody komputer wydawany jest przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi / prawnemu opiekunowi a fakt ten odnotowywany jest w stosownej dokumentacji.
9. Rodzic ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu komputera w stanie takim, w jakim go otrzymał w dniu wypożyczenia i dostarczenia go do Dyrektora lub osoby upoważnionej.
10. Za wszelkie szkody powstałe w wyniku użytkowania komputera przez ucznia w okresie wypożyczenia odpowiada rodzic i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany na nowy.
11. Komputer objęty jest obowiązującą gwarancją, rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia na piśmie informacji o zaistniałych problemach przy zwrocie komputera.
12. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń (plomb) gwarancyjnych komputera, rodzic ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
13. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
14. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego wraz z komputerem w dniu wypożyczenia.
15. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
16. Zwrot komputera następuje najpóźniej w dniu wznowienia nauki w szkole.
17. Bez podania przyczyny Dyrektor ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu komputera.
18. Dyrekcja zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
19. W kwestiach spornych nieobjętych niniejszym regulaminem decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
20. Szkoła nie zapewnia bezpłatnego dostępu do Internetu.
21. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole.
Dostępny jest również na stronie internetowej szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                                                          w Starym Brusie


        Zapoznałem/łam się
…………………………………………………………………………..
( data, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego )

REGULAMIN PDF

Szanowni Rodzice.

Decyzją Rady Ministrów od dnia 26 października 2020 r.  do dnia 8 listopada 2020r. uczniowie z klas IV-VIII przechodzą na  naukę zdalną. Przedszkola i klasy I-III funkcjonują  jak dotychczas, w  systemie stacjonarnym.  Zdalne nauczanie  uczniów będzie się odbywać z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 30b „innym sposobem kształcenia”. Nauka na odległość jest obowiązkowa i dotyczy każdego ucznia naszej szkoły z uwzględnieniem jego potrzeb edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno – kompensacyjne. Zasady pracy zdalnej zostały opisane poniżej.

W poniedziałek 26 października 2020r.  autobusy szkolne rano zabierają dzieci o ustalonych  godzinach (jak dotychczas) i rozwożą jednym kursem o godzinie 13.20.  Także  w poniedziałek zostaną ustalone szczegółowe informacje na temat działania świetlicy szkolnej oraz inne dotyczące działalności  szkoły. Wszelkie wytyczne zostaną Państwu udostępnione na stronie internetowej szkoły w możliwie najszybszym terminie.

Dyrektor Szkoły                 

Zasady kształcenia na odległość:

Czytaj więcej...

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
Szanowny Uczniu, pamiętaj o prostych zasadach:

 

Bezpieczeństwo w sieci

Szanowni Rodzice, zablokujcie niebezpieczne strony przed swoimi dziećmi. Sprawdzajcie, z jakich stron korzystały. Kontrolujcie ich pracę (sprawdzajcie, co robią). Rozmawiajcie z nimi o właściwym korzystaniu z komputera i pracy w sieci. Powtarzajcie proste zasady umieszczone powyżej.

HIGIENA PRACY PRZY KOMPUTERZE

Czytaj więcej...

Z kalendarza


Dzisiaj jest: 4 Grudzień 2021     Imieniny obchodzą: Barbara, Bernard, Krystian

Przydatne linki

Gmina Stary Brus

baner powiat

luw logo

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

Nabór Szkoły ponadpodstawowe

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Macmillan

Odwiedziło nas ...

12121072
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ostatnim tygodniu
W tym miesiącu
W ostatnim miesiącu
Wszystkich
9138
4786
38056
2170065
26881
124522
12121072

Twoje IP 35.153.166.111
2021-12-04 17:15
Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Starym Brusie  Rights Reserved.