Dzień Edukacji Narodowej

W czwartek, 13.10.2016r., świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej jest to ważna data - zostali uroczyście pasowani na uczniów. Jako prezent dla wszystkich pracowników szkoły gimnazjaliści z klasy pierwszej i trzeciej przygotowali kabaretowy występ i zaśpiewali piosenkę "Przepraszamy was za wszystko".

 

Smerfastyczne otrzęsiny kl. I gimnazjum

We wtorek, 27.09.2016r., odbyły się otrzęsiny klasy pierwszej gimnazjum. Tematem przewodnim była bajka "Smerfy". Grupa wraz z wychowawczynią, p. Agnieszką Kryjak, została podzielona na dwie drużyny. Do wykonania mieli między innymi: zjedzenie pożywnego posiłku, slalom z jajkiem na łyżce, test sprawdzający ich wiedzę o szkole i narysowanie wybranego członka jury, które w składzie:

Laluś - Kaja Madziarska,

Papa Smerf - p. Ewa Kłokosińska,

Gargamel - p. Piotr Zacharski

punktowało poszczególne konkurencje. Wszyscy, razem z widownią, zatańczyli, a potem nastąpiło ślubowanie pierwszaków i wychowawczyni - Agnieszki Kryjak. Po wszystkim klasa została nagrodzona jednym dniem wolnym od pracy domowej, a zwycięska Drużyna Fioletowa niepytaniem do końca miesiąca.

 

Ogłoszenie o przetargu

Zespół Szkół w Starym Brusie ogłasza przetarg nieograniczony
na zakup opału do Zespołu Szkół w Starym Brusie na okres grzewczy 2016/2017

Warunki zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, która znajduje się na stronie internetowej zespołu www.szkolawbrusie.pl zakładka "Przetargi"

Oferta powinna zawierać:
1. cenę miału węglowego
2. parametry z uwzględnieniem podatku VAT i transportu loco jednostka
szkolna
3. nazwę kopalni, w których dokonuje się zakupu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2016 r. o godzinie 1100 w Zespole Szkół w Starym Brusie.

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w terminie do dnia 25 października 2016 r. do godz. 1000
Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Kloc tel. 082 5710122

"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017" - nabór wniosków o przyznanie stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów uzdolnionych na rok szkolny 2016/2017 należy składać w terminie od dnia 1 września 2016 r. do dnia 26 września 2016 r. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. Łączna kwota wsparcia stypendialnego wynosi 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. O przyznanie stypendium w ramach projektu "Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017" mogą ubiegać się uczniowie spełniający łącznie następujące kryteria:

1) w roku szkolnym, na który przyznawane jest stypendium rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkole gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie ogólne, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, osiągającej najsłabsze wyniki edukacyjne w skali województwa lubelskiego;

2) uzyskali co najmniej jedną celującą ocenę (6) z obowiązkowych przedmiotów kluczowych (programowych) ujętych na świadectwie wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium;
3) spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
a) średnia z ich rocznych ocen klasyfikacyjnych, z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych: religii lub etyki, ujętych na świadectwie ukończenia klasy albo szkoły wydanym w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium jest wyższa lub równa 5,00,
b) ich wynik ze sprawdzianu/egzaminu zewnętrznego składanego na koniec poprzedniego etapu edukacyjnego:
- ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej wynosi co najmniej 38 punktów lub co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, z matematyki oraz z języka obcego nowożytnego) lub 100 % z matematyki lub 100 % z języka obcego nowożytnego,
- z egzaminu zewnętrznego na zakończenie gimnazjum wynosi co najmniej 95% (średnia arytmetyczna: z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, z matematyki, przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy) lub 100% z matematyki lub 100% z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii lub 100% z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
c) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium byli laureatami lub finalistami konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad i turniejów ogólnopolskich dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
d) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium realizowali indywidualny program lub tok nauki, kształcąc się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania, udzielony na postawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28),
e) uczestniczyli w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który przyznawane jest stypendium
w zajęciach przewidzianych tokiem studiów organizowanych na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów w trybie art. 160 ust. 1a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.).
4) wyrażą zgodę na gromadzenie, przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

"Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017"  - nabór wniosków o przyznanie stypendium

Nowy rozkład jazdy autobusów szkolnych

 

W związku z likwidacją oddziału PKS "WSCHÓD" S.A. we Włodawie zmianie uległ harmonogram dowożenia uczniówDowożenie uczniów do Zespołu Szkół organizuje Urząd Gminy w Starym Brusie w oparciu o umowę z PKS S.A. w Radzyniu Podlaskim. Nowy rozkład jazdy obowiązuje od 1 września 2016 r.

Trasa: Lubowierz – Kołacze – Stary Brus

Dowozenie 1m

 

Pozostałe kierunki

Dowozenie 2m

 

Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Już 1 września 2016 r. zapraszamy wszystkich uczniów i rodziców na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 815 w szkole. Następnie o godzinie 930 rozpocznie się część oficjalna, po której dzieci wraz z nauczycielami i rodzicami przejdą do swoich klas. 

 

witaj szkolo

Darmowe podręczniki!

W nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 podręczniki do przedmiotów obowiązkowych dla klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz pierwszej i drugiej klasy gimnazjum będą darmowe. Uczniowie otrzymają komplet podręczników w szkole. Rodzice nie muszą kupować podręczników i ćwiczeń. Komplet podręczników i ćwiczeń zgodnie z wytycznymi MEN zakupi szkoła. Rodzice kupują tylko podręczniki do przedmiotów nieobowiązkowych tj. religii we wszystkich w/w klasach i j. rosyjskiego w klasie IV i V szkoły podstawowej. Dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej i III gimnazjum rodzice kupują samodzielnie pełen zestaw obowiązujących podręczników i ćwiczeń. 

Zapraszamy na uroczyste zakończenie roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców, grono pedagogiczne i pracowników szkoły na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016.

 

Program uroczystości:

8 30 - msza święta

9 45 - część oficjalna zakończenia roku szkolnego

ok 11 00 - spotkanie z wychowawcami w klasach

Bal Gimnazjalny 2016

W dniu ​09.06.2016r. odbył się Bal Gimnazjalny zorganizowany przez klasę trzecią gimnazjum. Uczniowie razem z opiekunami śpiewali, tańczyli, a także zrobili pamiątkowe zdjęcie.

 

 

Pokazy OSP

 

W dniu 01.06.2016r. po szkolnych zawodach sportowych strażacy z gminnej jednostki OSP w Starym Brusie pokazali nam, jak postępuje się z poszkodowanymi w wypadku, a także zaprezentowali nam swoje sprzęty i pojazdy.

 

Rajd Żółwia 2016

 

W dniu 24.05.2016 uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w Rajdzie Żółwia organizowanym przez Poleski Park Narodowy. Byli podzieleni na dwie grupy. Pokonali kilkukilometrową trasę, sporządzili mapy, ułożyli wiersz oraz opowiadanie, by zaprezentować je innym zespołom oraz jury. Grupa p. Joanny Kołtun zajęła pierwsze miejsce, a grupa p. Stanisławy Mietiułki – trzecie. Wszyscy dostali pamiątkowe medale i upominki.

 

Dodatkowe informacje